We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de GPL Times. Het gebruik van de internetpagina's van de GPL Times is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens; Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van bijzondere bedrijfsdiensten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften die van toepassing zijn op de GPL Times. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hen toekomen.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft de GPL Times tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons over te dragen.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de GPL Times is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen dat wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is het op zodanige wijze verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor dergelijke verwerking worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijke recht.

 • h) Verwerker

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

 • ik) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een ondubbelzinnige actieve handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

2. Naam en adres van de controller

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

 • GPL Times
 • E-mail: admin@gpltimes.com
 • Website: https://www.gpltimes.com

3. Koekjes

De internetpagina's van de GPL Times maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan GPL Times de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie wordt zo op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de GPL Times verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de GPL Times geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de GPL Times anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan één of meerdere verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de controller worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn opgegeven op elk moment te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of aanwijzing van de betrokkene corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de GPL Times krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief bij de verwerkingsverantwoordelijke wordt besteld.

De GPL Times informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Er wordt om juridische redenen een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief, in de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene werd gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarmee het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een registratie in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden plaats. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van de GPL Times bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om logbestandregistratie en -analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kan de GPL Times zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn aangeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De GPL Times beschouwt een herroeping van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de GPL Times bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

9. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Toegangsrecht

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde kosteloze informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk, de voorziene periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (Recht om vergeten te worden)

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen geldt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door de GPL Times opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van GPL Times zorgt er onverwijld voor dat aan het verzoek tot wissen direct wordt voldaan.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van eventuele links naar, of kopiëren of repliceren van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van het GPL Times zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door de GPL Times opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de GPL Times regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch mogelijk is en wanneer dit niet mogelijk is. een negatieve invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van GPL Times.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e) of (f). ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De GPL Times zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen .

  Als de GPL Times persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de GPL Times voor de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de GPL Times de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de GPL Times voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89( 1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van GPL Times. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) niet is toegestaan door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat ook bepaalt passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de GPL Times passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van GPL Times.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van GPL Times.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de applicatie “_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website aan ons te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google Analytics-component ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure krijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dergelijke gegevens uit te sluiten. . Hiervoor moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser-add-on downloaden en installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek aan internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die binnen zijn competentie valt, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser-add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf specifieke zoekwoorden te definiëren met behulp waarvan een advertentie pas bij de zoekresultaten van Google wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die door de betrokkene zijn bezocht. Telkens wanneer we onze internetpagina's bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads openen en de gewenste instellingen uitvoeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een plug-in voor WordPress, die extra functies biedt aan de beheerder van een op WordPress gebaseerde website. Jetpack geeft de website-exploitant onder meer een overzicht van de bezoekers van de site. Door het tonen van gerelateerde posts en publicaties, of de mogelijkheid om content op de pagina te delen, is het ook mogelijk om bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een Jetpack-gebruikende site beter beschermd is tegen brute-force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen op de website.

De werkmaatschappij van Jetpack Plug-Ins voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VERENIGDE STATEN. De operationele onderneming maakt gebruik van de volgtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens in te dienen via de Jetpack-component voor analysedoeleinden naar Automattic. Tijdens deze technische procedure ontvangt Automattic gegevens die worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te maken. De op deze manier verkregen gegevens dienen voor de analyse van het gedrag van de betrokkene, die toegang heeft tot de internetpagina van de controller en worden geanalyseerd met als doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens komen ook ter kennis van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic/Quantcast worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van deze internetsite die worden gegenereerd door de Jetpack-cookie, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast en de mogelijkheid om dergelijke gegevens te voorkomen. . Hiervoor moet de betrokkene op de 'opt-out'-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ die een opt-out-cookie plaatst. De hiervoor ingestelde opt-out-cookie wordt op het door de betrokkene gebruikte informatietechnologiesysteem geplaatst. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het plaatsen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Automattic zijn toegankelijk via https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Quantcast zijn toegankelijk via https://www.quantcast.com/privacy/.

14. Betalingsmethode: gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee-functies en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces "PayPal" als betalingsmogelijkheid in de online shop kiest, sturen we automatisch de gegevens van de betrokkene naar PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die verband houden met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens aan PayPal overdragen, met name als er een legitiem belang bij de overdracht wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, worden door PayPal doorgegeven aan economische kredietbureaus. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Wettelijke basis voor de verwerking

Kunst. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, bijvoorbeeld voor het voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) lit. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d AVG.
Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

16. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

17. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

18. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereisten die nodig zijn om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

19. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.